Koszty uzyskania w umowie niani do dziecka

W przypadku umówi niani do dziecka (tzw. umów uaktywniających) koszty przyjmuje się w wysokości 20% uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika lub opłacone przez podatnika wdanym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód. Odliczeniu nie podlegają natomiast składki płacone za nianię przez Skarb Państwa, czyli tzw. finansowane przez ZUS.

Jeżeli niania udowodni, że koszty uzyskania przychodów były wyższe niż wynikające z zastosowania 20% normy procentowej, koszty uzyskania przyjmuje się w wysokości kosztów faktycznie poniesionych.