Najlepszy program * Ponad 3 000 000 pobrań * Intuicyjny interfejs * Prosta wysyłka do e-Deklaracje.gov * Certyfikat Stowarzyszenia Księgowych

Koszty uzyskania przychodu 2012 / 2013

Każdy podatnik ma prawo rozliczyć w swojej rocznej deklaracji podatkowej koszty poniesione w związku z uzyskaniem, zachowaniem lub zabezpieczeniem przychodu uzyskanego w danym roku. Wysokość kosztów uzyskania przychodów zależy od tego jakiego źródła uzyskania dotyczy deklarowany przychód. Jeżeli podatnik uzyskuje przychodu z kilku źródeł – może się okazać, że przy każdym z nich rozliczy on inne koszty.

Koszty uzyskania przychodów można podzielić na:

  • koszty ryczałtowe, przysługujące w określonej wartości, niezależnie od wartości przychodu,
  • koszty procentowe, uzależnione od wartości kwoty przychodu oraz
  • koszty faktycznie poniesione, które wykazywane są na podstawie posiadanych dowodów.

Zasada generalna mówi, że kosztem uzyskania przychodu jest każdy wydatek poniesiony w celu uzyskania, zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Niemniej jednak istnieją wydatki, których nie można zaliczać do kosztów podatkowych, mimo że faktycznie zostały one poniesione w celach uzyskiwania przychodów.

Koszty wykazywane w rocznym zeznaniu podatkowym z reguły nie muszą być dodatkowo ewidencjonowane. Ta zasada dotyczy kosztów ryczałtowych oraz kosztów ujmowanych procentowo od wartości przychodów.
W przypadku kosztów wykazywanych w wartości wyższej niż przysługujący ryczałt konieczne jest posiadanie i przechowywanie przez 5 lat od roku, w którym wystąpił obowiązek zapłaty podatku, dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów w takiej wartości.

Dokumentacja wydatków jest również podstawą rozliczania kosztów najmu i dzierżawy, wydatków ze źródła kapitały pieniężne oraz z działalności gospodarczej. Przy tej ostatniej obowiązkowe jest dodatkowe prowadzenie sformalizowanej ewidencji tych wydatków. W przypadku działalności gospodarczej tylko szczegółowo wskazana dokumentacja może potwierdzać ponoszenie kosztów. Nie ma tu więc zastosowania zasada uznawania za dowód poniesienia wydatku wszystkiego co dokumentuje ten wydatek, a co jest zgodne z prawem. Dowody poniesienia kosztów są w działalności gospodarczej formalizowane.