Koszty w umowach o dzieło, umowach zlecenie

Na gruncie ustawy o podatku PIT umowy cywilnoprawne należą do tzw. działalności wykonywanej osobiście, stąd przy uzyskiwaniu przychodów z takich umów zastosować można inne, wyższe koszty niż w przypadku umowy o pracę.

Przychody ze standardowej umowy zlecenie lub umowa o dzieło obniżane będą o koszty w wysokości 20 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, których podstawę wymiaru stanowi przychód.

Niemniej jednak oprócz klasycznych umów cywilnoprawnych szczególnie w przypadku umów zlecenie dochodzi do przeniesienia praw majątkowych lub licencji na korzystanie z przedmiotu umowy. Stąd też koszty:

  • tytułu zapłaty twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu;
  • z tytułu opłaty licencyjnej za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu;
  • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami - w wysokości 50 % uzyskanego przychodu, z tym że koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b, których podstawę wymiaru stanowi ten przychód.

W przypadku handlu licencjami, ich dalszej odsprzedaży lub pobierania opłaty licencyjnej przez twórcę w kolejnych latach wykorzystywania licencji lub od kolejnej jednostki, nie należy stosować kosztów podwyższonych – jedynie pierwsza licencja na korzystanie w stosunku do pierwszej jednostki w pierwszym roku trwania licencji może być objęta kosztami podwyższonymi. Nie ma znaczenia czy stosuje je twórca dzieła czy jego nabywca. Twórca w latach następnych może udzielać licencji w ramach zasady korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami. Nabywca praw autorskich lub licencjobiorca udzielający dalszej sublicencji nie będzie mógł w latach następnych takich podwyższonych kosztów zastosować.

Koszty mogą być wykazane w wartości wyższej niż procentowa, niemniej wówczas muszą być one udowodnione na podstawie posiadanych dokumentów. Jako dowód poniesienia wydatku należy w tym przypadku dopuścić każdy dowód, wystarczająco dokumentujący fakt wydatku poniesionego przez podatnika.

Powyższe koszty znajdą zastosowanie tylko w przypadku, gdy wykonujący dzieło lub zlecenie nie oświadczy, że wykonuje umowy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W następnym roku (2013) będą zmiany

Koszty uzyskania przychodów rozliczane w zeznaniu składanym za 2013 r., składanym na początku 2014 r. ulegną znaczącym zmianom. Niemniej za rok 2012 rozliczać można jeszcze koszty uzyskania w takiej wartości, jak w roku poprzednim. Zatem w deklaracji za 2012 r. rozliczysz koszty na tych samych zasadach, co w roku poprzednim. Pamiętaj jednak, że Twoje koszty mogły się zmienić, np. ze względu na zmianę zamieszkania, rodzaju umowy lub zasad ustalania Twoich przychodów.