Koszty w działalności gospodarczej

Rozliczanie kosztów w ramach działalności gospodarczej zależy od tego, jaką formę prawną podmiot przybiera oraz jaką wartość obrotu osiągnie. W obu przypadkach jednak koszty rozliczane są na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg (KPiR, pełna rachunkowość) oraz posiadanych dokumentów księgowych, ale wyłącznie prawidłowych, zgodnych z katalogiem ustawowym.

Podatnik powinien również zwrócić uwagę na metodę przyjętych rozliczeń, czyli rozliczenie na zasadzie kasowej lub memoriału.

W przypadku zasady kasowej większość kosztów ujmuje się w księgach w dacie wystawienia dokumentu potwierdzającego ich poniesienie.

W przypadku zasady memoriału koszty dzieli się na bezpośrednio i pośrednio związane ze źródłem przychodów.

Koszty bezpośrednio związane z przychodem ujmuj się w dacie osiągnięcia tego przychodu. Koszty uzyskania przychodów bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po zakończeniu tego roku podatkowego do dnia:

  • sporządzenia sprawozdania finansowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są obowiązani do sporządzania takiego sprawozdania, albo
  • złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy, zgodnie z odrębnymi przepisami, nie są obowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przychody.

Koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodem – rozlicza się na dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.